Σύμφωνα με την υπ΄αρίθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342/6-11-2020 (ΦΕΚ 4899/τΒ/ 6-11-2020),
κοινής υπουργικής απόφασης αναστέλλεται η πρακτική άσκηση μέχρι 30/11/2020.
Για ότι νεότερο θα σας ενημερώσουμε εκ νέου!