Γενικές_2

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ.οικ. 76629 (ΦΕΚ 5255/τ.Β’/28-11-2020) η οποία αφορά στα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτ έρα 7 Δεκεμβρίου 2020”, παρατείνονται για το εν λόγω διάστημα [...]