Οι βασικές υποχρεώσεις του φορέα απασχόλησης με την λήξη της πρακτικής άσκησης είναι :

  1. Συντάσσει μία συνοπτική έκθεση στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης για την πορεία του φοιτητή, υπογράφει και σφραγίζει το Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης του ασκούμενου, το οποίο κατατίθεται από τον ασκούμενο στο Τμήμα.
  2. Συμπληρώνει τη «Βεβαίωση φορέα απασχόλησης περάτωσης της εξάμηνης ΠΑ»

Ανατρέξτε στην καρτέλα Οδηγίες προς του φορείς απασχόλησης – Έντυπα – «Βεβαίωση φορέα απασχόλησης – περάτωση της εξάμηνης ΠΑ» 

  1. «Βεβαίωση Εργοδότη» για την ασφαλιστική του κάλυψη (κατά επαγγελματικού κινδύνου, 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης του ΙΚΑ, όπως ισχύει κάθε φορά)

Ανατρέξτε στην καρτέλα Οδηγίες προς του φορείς απασχόλησης – Έντυπα – «Βεβαίωση Εργοδότη – ασφαλιστική κάλυψη». Η συγκεκριμένη βεβαίωση είναι ενδεικτική.

  1. Αξιολόγηση πρακτικής άσκησης από τον συνεργαζόμενο φορέα απασχόλησης

Για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ο Φορέας Απασχόλησης επιπλέγει το σύνδεσμο https://praktiki.teiste.gr/?page_id=12744