Οι υποχρεώσεις του φορέα απασχόλησης πριν την έναρξη της πρακτικής άσκησης είναι:

  1. Να εκδηλώσει ο εργοδότης το ενδιαφέρον του αποστέλλοντας πληροφοριακό υλικό για την επιχείρηση/υπηρεσία του καθώς και μία «Επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος», όπου περιγράφει με συντομία το εταιρικό προφίλ και παραθέτει τα αντικείμενα, στα οποία θα ασκηθεί ο φοιτητής.
  1. Να καταλήξει στην επιλογή του φοιτητή που θα απασχολήσει για πρακτική άσκηση, μέσα από τη διαδικασία των προσωπικών συνεντεύξεων που πιθανών να πραγματοποιηθούν. Αφού καταλήξουν και οι δύο πλευρές – φορέας απασχόλησης και φοιτητής – σε συμφωνία, υπογράφεται η «Ειδική Σύμβαση Εργασίας» μεταξύ του φορέα απασχόλησης, του φοιτητή και του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, όπου περιγράφονται οι υποχρεώσεις και των δύο πλευρών καθώς και η μηνιαία αποζημίωση και ασφαλιστική κάλυψη του φοιτητή.
  2. Η συμπλήρωση της Βεβαίωσης «Βεβαίωση φορέα απασχόλησης – αποδοχή πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης», όπου θα ορίζεται το αντικείμενο απασχόλησης και ο υπεύθυνος επίβλεψης του ασκουμένου (πτυχιούχος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ συναφούς ειδικότητας και με επαρκή εμπειρία στον εργασιακό χώρο).

Ανατρέξτε στην καρτέλα Υποχρεώσεις Φορέα πριν την έναρξη της Π.Α. – Έντυπα –  «Βεβαίωση φορέα απασχόλησης – αποδοχή πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης»

  1. Σε περίπτωση που η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ, είναι υποχρεωτική η εγγραφή του φορέα στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ.

Η συγκεκριμένη εγγραφή θα πρέπει να ολοκληρωθεί από τον εργοδότη, εντός 10 ημερών από την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης του φοιτητή/τριας.

Ανατρέξτε στην καρτέλα ΑΤΛΑΣ για την εγγραφή σας.

  1. Η ασφάλιση του/της φοιτητή/τρια η οποία ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης και επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον εργοδότη.