Τμήμα-Μηχανικών-Αυτοματισμού-ΤΕ – 

Τμήμα-Λογιστικής-Χρηματοοικονομικής-ΤΕ – 

Τμήμα-Ηλεκτρολόγων-Μηχανικών-ΤΕ – 

Τμήμα-Τελχονολίας-Αεροσκαφών-ΤΕ – 

Τμήμα-Μηχανικών-Μηχανικών-ΤΕ –