Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση», το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους, η πρακτική άσκηση των φοιτητών όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας υλοποιείται από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και περιλαμβάνει δράσεις για την αποτελεσματική και ποιοτική εκπαίδευση των φοιτητών του Πανεπιστημίου.

Η πρακτική άσκηση συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην αποτελεσματικότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της ανώτατης εκπαίδευσης στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων.

Βασικός στόχος της Πράξης είναι η ποιοτική αναβάθμιση, η επέκταση και η ενίσχυση των προγραμμάτων της πρακτικής άσκησης, με απώτερο σκοπό την επίτευξη ουσιαστικής αμφίδρομης ανάδρασης μεταξύ Ανώτατης Εκπαίδευσης και εργασιακού χώρου στο πλαίσιο των προγραμμάτων σπουδών στις βαθμίδες και τα επίπεδα της εκπαίδευσης που έχουν έξοδο στην αγορά εργασίας.

Ωφελούμενοι της Πράξης είναι:

 • Οι τελειόφοιτοι φοιτητές – πτυχιούχοι, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν και να αποκτήσουν ουσιαστική επαφή με την αγορά εργασίας, να εφαρμόσουν στην πράξη τις επιστημονικές τους γνώσεις και να θέσουν τα θεμέλια για την επαγγελματική τους αποκατάσταση.
 • Οι φορείς απασχόλησης, οι οποίοι πέραν της υψηλής εταιρικής ευθύνης που επιδεικνύουν, έχουν την ευκαιρία να απασχολήσουν φοιτητές με άριστο θεωρητικό και τεχνολογικό υπόβαθρο ενώ παράλληλα δημιουργούν υποδομή για τις μελλοντικές τους ανάγκες σε ανθρώπινο δυναμικό. Η εξάσκηση επιστημονικά καταρτισμένων στελεχών λίγο πριν από την αρχή της καριέρας τους, επιδρά θετικά στη μεταφορά σύγχρονων και αναγκαίων εξειδικευμένων τεχνολογικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην παραγωγική διαδικασία.

Επιδότηση αμοιβής ασκούμενων φοιτητών μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ

Υπολογισμός αποζημίωσης ασκούμενου φοιτητή

Η εκπόνηση πρακτικής άσκησης στον ιδιωτικό τομέα:

Από 1/2/2019, με την αριθμ. οικ. 4241/127/30-1-2019 (ΦΕΚ 173/τ.Β’/30-1-2019) απόφαση του Υπουργείου Εργασίας, το νέο κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 29,04 ευρώ. Οπότε η μηνιαία αποζημίωση του ασκούμενου είναι:
29,04 x 25 ημέρες = 726,00 x 80% = 580,80 ευρώ το μήνα.

Η επιδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ είναι 280,00 ευρώ το μήνα, οπότε ο εργοδότης οφείλει στον ασκούμενο φοιτητή 300,80 ευρώ μηνιαίως.

Η εκπόνηση πρακτικής άσκησης στο δημόσιο τομέα:

Στο δημόσιο τομέα, η Υπηρεσία που απασχολείται ο ασκούμενος, καταβάλει σ’ αυτόν τα 176,08 ευρώ (ειδικά για τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών η μηνιαία αποζημίωση που καταβάλλεται στον φοιτητή είναι 440,00 €) και το πρόγραμμα επιδοτεί τον ασκούμενο συμπληρωματικά με 280,00 ευρώ μηνιαίως. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Πρόγραμμα Σπουδών πρώην Τμήματος Ιδιωτικός Τομέας Δημόσιος Τομέας
Πρόγραμμα Σπουδών Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής -ΕΚΠΑ 280,00 € 280,00 €
Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ – ΕΚΠΑ 280,00 € 280,00 €
Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ – ΕΚΠΑ 280,00 € 280,00 €
Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ –  ΕΚΠΑ 280,00 € 280,00 €
Πρόγραμμα Σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ – ΕΚΠΑ 280,00 € 280,00 €
Πρόγραμμα Σπουδών Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος – ΓΠΑ 280,00 € 280,00 €
Πρόγραμμα Σπουδών ΔΟΕΠΤΜ – ΓΠΑ 280,00 € 280,00 €
Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού – ΓΠΑ 280,00 € 280,00 €

Κριτήρια αξιολόγησης για την επιλογή φοιτητών στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ

Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για ένταξη στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ξεπεράσει τις εγκεκριμένες θέσεις ανά Πρόγραμμα Σπουδών, για την επιλογή των φοιτητών θα υπάρξουν κριτήρια αξιολόγησης. Τα κριτήρια αξιολόγησης για τα Προγράμματα Σπουδών βρίσκονται στον παρακάτω σύνδεσμο: https://praktiki.teiste.gr/?p=16221

Διαδικασία συμμετοχής στο Πρόγραμμα

Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για εκπόνηση πρακτικής άσκησης ή θα τις πληρούν στο τέλος κάθε εξεταστικής περιόδου και επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ ακολουθούν τα παρακάτω βήματα:

Κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης

ΒΗΜΑ 1ο

 • Ενημερώνονται για την εκπόνηση της πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή τον Επιστημονικά Υπεύθυνο κάθε Προγράμματος Σπουδών πρώην Τμήματος.
 • Αντλούν πληροφορίες για τις προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης από τον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ή από τον Κόμβο ΑΤΛΑΣ του Υ.ΠΑΙ.Ε.Θ. Εναλλακτικά, οι φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση σε φορέα απασχόλησης που έχουν επιλέξει οι ίδιοι (μέσω αναζήτησης σε άλλες διαδικτυακές πύλες ή ακόμη και μέσω προσωπικής γνωριμίας).
 • Έρχονται σε επικοινωνία, κατά προτίμηση προσωπικά και επιτόπια, με τους δυνητικούς φορείς απασχόλησης για τη διασφάλιση της θέσης πρακτικής άσκησης που τους ενδιαφέρει.

Σημείωση: Η επιλογή του φορέα απασχόλησης γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει το Πρόγραμμα Σπουδών του ενδιαφερόμενου φοιτητή. Δεν θα πρέπει να υπάρχει συγγένεια Β’ βαθμού και άνω σε ευθεία γραμμή, πλάγια γραμμή και εξ’ αγχιστείας με το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα απασχόλησης.

ΒΗΜΑ 2ο

Μετά την επιλογή του φορέα απασχόλησης ο φοιτητής προμηθεύεται από την Γραμματεία του Τμήματός του, την ΑΊΤΗΣΗ 

ΒΗΜΑ 3ο

 • Ο φορέας απασχόλησης θα πρέπει να ορίσει υποχρεωτικά κάποιο στέλεχος του ως υπεύθυνο επόπτη-εκπαιδευτή, πτυχιούχο ΑΕΙ (ΠΕ ή ΤΕ) συναφούς ειδικότητας, καθώς και το αντικείμενο απασχόλησης του φοιτητή, το οποίο πρέπει να έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματός του.
 • Ο φοιτητής καταθέτει τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη Γραμματεία του Πρόγραμμα Σπουδών του
 • Ο φοιτητής παραλαμβάνει από την Γραμματεία του Τμήματός του το «Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης», το οποίο ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση κατά τη διάρκεια της άσκησής του.

ΒΗΜΑ 4ο

 • Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του κάθε Προγράμματος Σπουδών πρώην Τμήματος, ελέγχει τις αιτήσεις των φοιτητών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω.
 • Στη συνέχεια εγκρίνει ή όχι την ένταξη του φοιτητή στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Οι φοιτητές που δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα, υλοποιούν την πρακτική τους άσκηση με τον συμβατό τρόπο, μέσω της Γραμματείας τους.
 • Πληροφορίες σχετικά με την υπογραφή και αποστολή της σύμβασης στέλνονται προσωπικά μαιλ στον κάθε ενδιαφερόμενο.

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης

Ο ασκούμενος φοιτητής:

 • Καταθέτει, άμεσα με την έναρξη της πρακτικής του, τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου στο φορέα απασχόλησης.
 • Εντός 10 ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης του, συμπληρώνει ηλεκτρονικά το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου Συμμετέχοντα.

Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης

Ο ασκούμενος φοιτητής:

 • Φροντίζει να προμηθευτεί όλα τα απαραίτητα έντυπα ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης και τα συμπληρώνει σε συνεργασία με τον επόπτη-εκπαιδευτή του φορέα όπου αυτό απαιτείται. Κατά την ολοκλήρωση της εξάμηνης πρακτικής άσκησης αποστέλλεται e-mail στον κάθε φοιτητή προς συμπλήρωση των βεβαιώσεων ολοκλήρωσης
 • Φροντίζει να ελέγχει πότε θα φανούν τα ένσημα του εξαμήνου στο ΙΚΑ (150 ημέρες ασφάλισης)
 • Καταθέτει στο γραφείο πρακτικής άσκησης τις αμοιβές που έγιναν από τον φορέα απασχόλησης κατά τη διάρκεια του εξαμήνου στον τραπεζικό του λογαριασμό.
 • Συμπληρώνει ηλεκτρονικά το Απογραφικό Δελτίο Εξόδου Συμμετέχοντα.
 • Συμπληρώνει ηλεκτρονικά το Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης Γραφείου Πρακτικής Άσκησης.
 • Ενημερώνει τον επόπτη-εκπαιδευτή του για την υποχρέωση ηλεκτρονικής συμπλήρωσης του Ερωτηματολογίου αξιολόγησης για Φορείς Απασχόλησης.
 • Καταθέτει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης τα έντυπα ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης και το «Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης» (το οποίο έχει συμπληρωθεί, υπογραφεί και σφραγισθεί από τον επόπτη-εκπαιδευτή του φορέα) .

Έγκριση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης – Πληρωμή επιχορηγούμενου ποσού προς τον ασκούμενο

ΒΗΜΑ 1ο

Ο Ακαδημαϊκός Επόπτης παραλαμβάνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης του ασκούμενου φοιτητή από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

ΒΗΜΑ 2ο

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης προβαίνει στη διαδικασία πληρωμής των φοιτητών μετά από εντολή του Επιστημονικού Υπευθύνου του κάθε Προγράμματος Σπουδών.

Συμμετέχοντα Τμήματα και Υπεύθυνοι Καθηγητές

Στο Πρόγραμμα ΕΣΠΑ που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» του Εταιρικού Συμφώνου για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020, με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση», συμμετέχουν τα παρακάτω Τμήματα με τους παρακάτω Υπεύθυνους Καθηγητές:

Πρόγραμμα Σπουδών Ιστότοπος τμήματος Τμηματικός Υπεύθυνος Τηλέφωνο Email
Πρόγραμμα Σπουδών Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής -ΕΚΠΑ http://acc.teiste.gr/ Οικονομόπουλος Αναστάσιος 22280 99564  praktiki@core.uoa.gr
Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Αυτοματισμού ΤΕ – ΕΚΠΑ http://auto.teiste.gr/?page_id=929 Σκαρπέτης Μιχαήλ 22280 99674 miskarpetis@uoa.gr
Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανικών Τεχνολογίας Αεροσκαφών ΤΕ – ΕΚΠΑ http://aero.teiste.gr/ Χατζηευφραιμίδης Αντώνιος 22280 99669 ahatzie@uoa.gr
Πρόγραμμα Σπουδών Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ –  ΕΚΠΑ https://www.core.uoa.gr/symboylio_entaxis Κούκου Μαρί; 22280-99650 / 660 / 661 m_koukou@​otenet.gr
Πρόγραμμα Σπουδών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕ – ΕΚΠΑ http://ee.teiste.gr/ Ηλίας Χαράλαμπος  22280     99607 cilias@uoa.gr
Πρόγραμμα Σπουδών Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος – ΓΠΑ http://karp.aua.gr/?page_id=212 Καλούδης Σπυρίδων 2237 025063 kaloudis@aua.gr
 

Πρόγραμμα Σπουδών ΔΟΕΠΤΜ – ΓΠΑ

http://doeptm.aua.gr/ Ντούρμας Σπύρος sntourmas@gmail.com
Πρόγραμμα Σπουδών Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού – ΓΠΑ http://logistics.aua.gr/ Λάλλος Χρήστος practiki.lallos@gmail.com