Οι βασικές υποχρεώσεις του φορέα απασχόλησης κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης είναι:

  1. Ανάθεση καθηκόντων σε διάφορους τομείς σχετικούς με το αντικείμενο σπουδών του ασκούμενου.
  2. Χορήγηση άδειας μόνο για σοβαρούς λόγους έως 5 εργάσιμες ημέρες συνολικά.
  3. Προσδιορισμός του ωραρίου εργασίας του ασκούμενου, το οποίο δεν πρέπει να υπερβαίνει το νόμιμο ημερησίως.
  4. Επίβλεψη της πορείας εκπόνησης της πρακτικής άσκησης και της αρτιότερης εκπαίδευσης των ασκούμενων
  5. Παροχή διευκολύνσεων που ισχύουν γενικά για τους εργαζόμενους φοιτητές των ΤΕΙ, σύμφωνα με το Νόμο.
  6. Συνεργασία με τον επόπτη εκπαιδευτικό και το Γραφείο ΠΑ.
  7. Έλεγχος και θεώρηση του ημερολόγιου εργασιών στο Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης του/της φοιτητή/τριας.
  8. Καταβολή κάθε μήνα της προβλεπόμενης κατά περίπτωση αμοιβής στον/στην φοιτητή/τρια