Η Πρακτική Άσκηση πραγματοποιείται σε επιλεγμένους φορείς του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού τομέα που δραστηριοποιούνται σε γνωστικά αντικείμενα συναφή µε τον επιστημονικό προσανατολισμό κάθε Τμήματος.

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, σε άμεση συνεργασία µε τα τμήματα, μεριμνά για την εξεύρεση θέσεων Πρακτικής Άσκησης για τους φοιτητές του Ιδρύματος,

Το σχέδιο δράσης του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης περιλαμβάνει τον εντοπισμό δυνητικών συνεργατών με σκοπό την αποτελεσματική και ποιοτική εκπαίδευση των φοιτητών του Ιδρύματος.

Η ανταπόκριση των επιχειρήσεων και των οργανισμών εκδηλώνεται µε την συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής φόρμας στο δικτυακό τόπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Μετά την ανάρτηση της σχετικής φόρμας τα στοιχεία των φορέων προβάλλονται προς τους φοιτητές µέσω της ιστοσελίδας, αλλά και μέσω του πίνακα ανακοινώσεων που διαθέτει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Επιθυμία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας είναι να αξιοποιηθεί περαιτέρω η πρακτική άσκηση προς την κατεύθυνση της ουσιαστικότερης σύνδεσης της εκπαίδευσης με την παραγωγή και της αύξησης των ευκαιριών απασχόλησης των φοιτητών /τριών μας.

Στην προσπάθειά μας αυτή θα βοηθούσε ιδιαίτερα η συνεργασία με τον φορέα σας για την εξάμηνη εξάσκηση φοιτητών/τριών μας.

Ελπίζοντας σε μια αποδοτική συνεργασία, εκφράζουμε εκ των προτέρων τις ευχαριστίες μας και είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε σχετική πληροφόρηση.

Ο Ιδρυματικά Υπεύθυνος της  Πρακτικής Άσκησης

ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Μιχάλης Γρ. Βραχόπουλος

Καθηγητής