Πρακτική άσκηση είναι το χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια του οποίου ένας φοιτητής/τρια συνεχίζει την εκπαίδευσή του σε πραγματικό χώρο εργασίας, του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, σε αντικείμενο συναφές με αυτό των σπουδών του.

 • Ο θεσμός αυτός στοχεύει στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της αγοράς εργασίας, έτσι ώστε η εκπαίδευση να παρέχει εφαρμοσμένη γνώση. Η πρακτική άσκηση είναι υποχρεωτική ως μέρος των σπουδών στα Τεχνολογικά Ιδρύματα.
 • Η απόκτηση εργασιακών εμπειριών κατά τη διάρκεια των σπουδών είναι πολύ σημαντική για τη μετέπειτα επαγγελματική σταδιοδρομία των φοιτητών/τριων.
 • Η Πρακτική Άσκηση δίνει τη δυνατότητα να μεταφέρουν οι φοιτητές/τριες σε πραγματικές συνθήκες την επιστημονική τους γνώση και να την εφαρμόσουν.
 • Παρέχει ευκαιρίες για ενίσχυση της επιστημονικής τους κατάρτισης με επαγγελματικές δεξιότητες και προσόντα.
 • Επιτρέπει να δοκιμάσουν έναν πιθανό μελλοντικό επαγγελματικό χώρο και να διερευνήσουν τα επαγγελματικά τους ενδιαφέροντα.
 • Φέρνει σε επαφή τους φοιτητές/τριες με το σύγχρονο επιχειρηματικό και εργασιακό περιβάλλον και τους προετοιμάζει για να μπορούν να δραστηριοποιηθούν μέσα σε αυτό.
 • Δίνει τη δυνατότητα να γνωριστούν οι φοιτητές/τριες και να δικτυωθούν με τους φορείς και τα στελέχη τους.

Πριν συμμετάσχεις στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να σκεφτείς τα εξής:

 • Σε ποιον τομέα θα σε ενδιέφερε να απασχοληθείς
 • Ποιους μακροπρόθεσμους στόχους θέλεις να επιτύχεις μέσω της πρακτικής
 • Τι ικανότητες και δεξιότητες θες να αποκτήσεις
 • Κάνε έρευνα σχετικά με τον τομέα που θες να απασχοληθείς ώστε να δεις τις προοπτικές του
 • Μάθε ποιες εταιρείες κυριαρχούν στο κλάδο σου
 • Μάθε λεπτομέρειες για την επιχείρηση στην οποία θα εργαστείς

Το γραφείο Πρακτικής Άσκησης παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής καθώς και υλικό το οποίο θα σε βοηθήσει στην αναζήτηση της επαγγελματικής σου σταδιοδρομίας.

Για να συμμετάσχει κανείς θα πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις για έναρξη πρακτικής άσκησης που έχει θέσει κάθε τμήμα του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

Η διάρκεια του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης είναι από 6 μήνες

Ο φοιτητής μπορεί να συμμετάσχει μόνο μια φορά στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, είτε με κονδύλια ΕΣΠΑ είτε με άλλους πόρους.

Η αναζήτηση και εύρεση του φορέα για την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης απαιτεί στρατηγική και χρόνο. Σημαντικό είναι να έχετε κατανοήσει τους στόχους σας και να μπορείτε να απαντάτε στο ερώτημα «Τι ζητάτε από την πρακτική σας άσκηση;». Έτσι θα πρέπει να:

 • διερευνήσετε τις επαγγελματικές περιοχές και αντικείμενα που σας ενδιαφέρουν,
 • εντοπίσετε φορείς και επιχειρήσεις και συγκεντρώσετε πληροφορίες για το αντικείμενό τους, τη θέση τους στην αγορά, την εσωτερική τους δομή και οργάνωση. 

Δημόσιος ή Ιδιωτικός Φορέας.

Εξαρτάται από το είδος της πρακτικής άσκησης και τις δυνατότητες που παρέχονται από τη σχολή σας. Η διαφορά μεταξύ δημοσίων και ιδιωτικών φορέων έγκειται στον τρόπο δόμησης των διοικητικών διαδικασιών και στη διαφορετική νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία τους. Η συγκέντρωση πληροφοριών και η αναγνώριση των στόχων και αναγκών σας, θα σας βοηθήσει να απαντήσετε στο ερώτημα «Ποιον φορέα να επιλέξω;». Επιδίωξή σας είναι να μάθετε, να μοιραστείτε τις ίδιες ευθύνες με τους μόνιμους υπαλλήλους και να συμμετάσχετε σε ομάδες εργασίας για την επίλυση πραγματικών καθημερινών εργασιακών προβλημάτων.

Δικαιώματα και υποχρεώσεις φοιτητών κατά την πρακτική άσκηση

Κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος φοιτητής μπορεί, για σοβαρούς λόγους, να απουσιάσει δικαιολογημένα για πέντε (5) εργάσιμες ημέρες συνολικά. Οι απουσίες καταχωρίζονται στο βιβλίο πρακτικής άσκησης, θεωρούνται και υπογράφονται από τον επόπτη εκπαιδευτικό και εγκρίνονται ή απορρίπτονται από τον Πρόεδρο του Τμήματος.

Ο ασκούμενος, στο χώρο εργασίας, υποχρεούται να ακολουθεί το ωράριο λειτουργίας της επιχείρησης ή της υπηρεσίας, τους κανονισμούς ασφαλείας και εργασίας καθώς και κάθε άλλη ρύθμιση που ισχύει για το προσωπικό της επιχείρησης ή της υπηρεσίας. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ασκούμενου με τα παραπάνω, ενημερώνεται σχετικά το Τμήμα, μέσω του επόπτη εκπαιδευτικού, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωσή του.

Σε περίπτωση υποτροπής του ασκούμενου, η επιχείρηση μπορεί να καταγγείλει μονομερώς την Ειδική Σύμβαση Εργασίας και να διακόψει την απασχόλησή του. Η πρακτική άσκηση και συνεπώς και η ειδική σύμβαση, λήγει αυτομάτως.

Αν κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης διαπιστώσει ο ασκούμενος ότι δεν απασχολείται σε θέματα που αφορούν το γνωστικό του αντικείμενο, υπό ευρεία έννοια, ή ότι ο φορέας απασχόλησης τον ετεροαπασχολεί, οφείλει να το δηλώσει εγγράφως, τόσο στον υπεύθυνο επόπτη που έχει ορισθεί από την επιχείρηση, όσο και στον υπεύθυνο ακαδημαϊκό επόπτη που έχει ορισθεί από το Τμήμα. Ο τελευταίος, αφού εξετάσει το ζήτημα, είναι εκείνος που θα αποφασίσει, αν συντρέχει λόγος αλλαγής της θέσης εργασίας ή όχι. Σε καταφατική περίπτωση θα συνεργαστεί με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης για την τοποθέτησή του ασκούμενου σε νέα θέση, όπου πραγματοποιείται πρακτική άσκηση μόνο για το διάστημα που υπολείπεται για την συμπλήρωση του χρόνου των έξι μηνών.

Κάθε ασκούμενος φοιτητής τηρεί βιβλίο πρακτικής άσκησης, το οποίο διατίθεται δωρεάν από το Τμήμα. Στο βιβλίο πρακτικής άσκησης αναγράφονται από τον ασκούμενο κατά εβδομάδα αναλυτικά οι εργασίες στις οποίες απασχολήθηκε καθώς και συνοπτική περιγραφή των καθηκόντων που του ανατέθηκαν στο χώρο εργασίας. Κάθε εβδομαδιαία καταχώρηση ελέγχεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης ή υπηρεσίας, για την παρακολούθηση των ασκουμένων.

Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο φοιτητής υποβάλλει στη Γραμματεία της Σχολής στο Τμήμα του το βιβλίο πρακτικής άσκησης, κατάλληλα συμπληρωμένο με τον αριθμό εβδομαδιαίων εκθέσεων, το χρόνο και το αντικείμενο απασχόλησης, τις ημέρες απουσίας και την επίδοση του, βεβαίωση ολοκλήρωσης από το φορέα υποδοχής και βεβαίωση ενσήμων από το ΙΚΑ.

Αποζημίωση & ασφαλιστική κάλυψη φοιτητών κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης

 Η μηνιαία αποζημίωση του/της ασκουμένου/νης διαμορφώνεται ως ακολούθως : 

 ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ

Σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα,

 1. από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης καταβάλλεται μηνιαίως το ποσό των 280€ και το υπόλοιπο ποσό καταβάλλεται από το Φορέα Υποδοχής έως τη συμπλήρωση του 80% του βασικού ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη επί του συνόλου των ημερών απασχόλησης του φοιτητή όπως εκάστοτε ισχύει βάσει της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Συνολικό ποσό αμοιβής φοιτητή από ΕΣΠΑ & από φορέα υποδοχής: 280 ΕΣΠΑ + 300,80 εργοδότης= 580,80 ευρώ μηνιαίως
 2. Δεν στοιχειοθετείται κανενός είδους δικαίωμα επιδότησης του φορέα υλοποίησης πρακτικής άσκησης από τον ΟΑΕΔ.
 3. O/H φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια της Πρακτικής του/της άσκησης ασφαλίζεται μόνο κατά επαγγελματικού κινδύνου και η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης και θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον φορέα Υποδοχής.

 ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

Σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα,

 1. από τον εργοδότη πραγματοποιείται αναγγελία έναρξης στον ΟΑΕΔ
 2. Ο εργοδότης καταβάλει στο φοιτητή όλο το 80% του ανειδίκευτου εργάτη 580,80 ευρώ μηνιαίως.
 3. O/H φοιτητής/τρια κατά τη διάρκεια της Πρακτικής του/της άσκησης ασφαλίζεται μόνο κατά επαγγελματικού κινδύνου και η ασφαλιστική αυτή εισφορά ανέρχεται στο 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης και θα βαρύνει εξ ολοκλήρου τον φορέα Υποδοχής.

Σε φορείς του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα,

 1. από το Φορέα Υποδοχής καταβάλλεται το ποσό των 176,08 € μηνιαίως
 2. και ΕΠΙΠΛΈΟΝ το ποσό των 280 € μηνιαίως από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης, εάν ο φοιτητής τοποθετηθεί μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ

*Στο δημόσιο τομέα οι θέσεις πρακτικής άσκησης είναι θεσμοθετημένες με Υπουργικές Αποφάσεις και η αποζημίωση των πρακτικά ασκούμενων ανέρχεται στα 176,08 €. Ειδικά για τους φοιτητές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η μηνιαία αποζημίωση καθορίζεται σε 440,00 €. Με τον όρο δημόσιος τομέας, θεωρείται όλα τα Υπουργεία, ΝΠΔΔ και ΟΤΑ. Η αποζημίωση των ασκούμενων φοιτητών δεν υπόκειται σε κρατήσεις, τόσο στον ιδιωτικό τομέα όσο και στο δημόσιο τομέα. Επίσης οι φοιτητές των ΤΕΙ που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο επάγγελμα δεν δικαιούνται επιδόματα εορτών και κανονικής αδείας. Οι ασκούμενοι φοιτητές απασχολούνται στο φορέα απασχόλησης με πλήρες ωράριο υποχρεωτικά και με 25 ημερομίσθια.

Το ποσό της αμοιβής ΕΣΠΑ καταβάλλεται σε έως 2 δόσεις και αυτό θα αφορά εκτελεσθέν μέρος της σύμβασης.

Η πληρωμή του φοιτητή γίνεται τμηματικά και εφόσον προσκομίσει όλα απαραίτητα έντυπα.

Ασφαλιστική Κάλυψη Φοιτητών

Οι φοιτητές κατά τη διάρκεια της πρακτικής τους άσκησης υπάγονται στην ασφάλιση του ΙΚΑ, έναντι επαγγελματικού κινδύνου ατυχήματος (όχι και για τον κλάδο παροχών ασθενείας και μητρότητας σε είδος και σε χρήμα). Οι ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης όπως ισχύει κάθε φορά και καταβάλλεται από τον εργοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών. Η ασφάλιση πραγματοποιείται για 25 ημέρες το μήνα ανεξάρτητα από τη διάρκεια απασχόλησης.

Σύστημα Κεντρικής Υποστήριξης της Πρακτικής Άσκησης Φοιτητών ΑΕΙ

Ο Άτλας είναι μία κεντρική διαδικτυακή υπηρεσία, η οποία διασυνδέει τους φορείς που παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης με όλα τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα της επικράτειας, δημιουργώντας μία ενιαία βάση θέσεων πρακτικής άσκησης οι οποίες είναι διαθέσιμες προς επιλογή στα Ιδρύματα. Παράλληλα προσφέρει σφαιρική ενημέρωση σε θέματα που άπτονται της αγοράς εργασίας και των πρώτων βημάτων των φοιτητών σε αυτή.

Ποιους αφορά:

 • Τους φορείς (ιδιωτικούς, δημόσιους, ΜΚΟ κλπ) που μπορούν να παρέχουν θέσεις πρακτικής άσκησης.
 • Τα όργανα των ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων που έχουν αναλάβει το συντονισμό της πρακτικής άσκησης.
 • Τους φοιτητές που έχουν δικαίωμα να εκπονήσουν πρακτική άσκηση βάσει του προγράμματος σπουδών της σχολής τους

Που αποσκοπεί:

 • Αύξηση του αριθμού διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης στους φοιτητές ΑΕΙ.
 • Απλοποίηση της επικοινωνίας των φορέων υποδοχής πρακτικής άσκησης με τα επιμέρους Ιδρύματα.
 • Άμεση ενημέρωση των Ιδρυμάτων για τις διαθέσιμες θέσεις και δυνατότητα άμεσης δέσμευσής τους.
 • Δημιουργία κεντρικής βάσης διαθέσιμων θέσεων πρακτικής άσκησης.
 • Άμεσος έλεγχος της ποιότητας κατάρτισης και των γνώσεων που αποκομίζουν οι φοιτητές μέσω υποβολής αξιολόγησης από τους ίδιους και από τα αντίστοιχα όργανα των Ιδρυμάτων.
 • Περιορισμός της γραφειοκρατίας που συνοδεύει την εκτέλεση πρακτικής άσκησης.
Φοιτητές

Αν είστε φοιτητής μπορείτε να δείτε τις διαθέσιμες θέσεις πρακτικής άσκησης, αφού συνδεθείτε στο λογαριασμό σας με το όνομα χρήστη και τον κωδικό πρόσβασης που διαθέτετε για την πρόσβαση σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Αφού εισέλθετε έχετε τη δυνατότητα να αναζητήσετε θέσεις πρακτικής άσκησης με βάση διάφορα κριτήρια, όπως το φυσικό αντικείμενο, τη γεωγραφική περιοχή εκπόνησης, την ημερομηνία καταχώρισης, κλπ.

Φορείς Απασχόλησης

Αν είστε φορέας που παρέχει θέσεις πρακτικής άσκησης θα πρέπει να εγγραφείτε και να πιστοποιηθείτε προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ), μέσω μιας απλής διαδικασίας.

Για την εγγραφή σας θα πρέπει να μεταβείτε στην ιστοσελίδα εγγραφής και να συμπληρώσετε τη σχετική φόρμα με τα στοιχεία σας.

Για την ενεργοποίηση του λογαριασμού σας θα σας αποσταλεί email με οδηγίες ενεργοποίησης, ενώ κατά την πρώτη σας είσοδο, θα σας δοθούν οδηγίες για τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε για να πιστοποιηθείτε.

Αναλυτικές οδηγίες για τη διαδικασία εγγραφής και πιστοποίησης θα βρείτε εδώ.

Επιδιωκόμενο αποτέλεσμα της πρακτικής άσκησης: 

Η πρακτική άσκηση συμβάλλει στην αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο, των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτήσατε κατά τη διάρκεια των σπουδών. Επιπρόσθετα οφέλη είναι:

 • Η εργασιακή εμπειρία και η ανάπτυξη των γνώσεων σε δημόσιες σχέσεις και επικοινωνία.
 • Η ενίσχυση του βιογραφικού, καθώς μετά το πέρας της πρακτικής, θα λάβετε βεβαίωση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης από τον φορέα στον οποίο εργαστήκατε.
 • Η λήψη συστατικών επιστολών που θα χρησιμοποιήσετε στην αναζήτηση εργασίας.
 • Η ανάπτυξη του επαγγελματικού σας δικτύου γνωριμιών. 

Συνοψίζοντας, μην αρνηθείτε όποια ευκαιρία για πρακτική άσκηση. Πριν λάβετε την απόφασή σας μελετήστε τι θα κερδίσετε και να είστε έτοιμοι να δώσετε τον καλύτερο σας εαυτό.