1) ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΞΟΔΟΥ

Ο φοιτητής/τρια υποχρεωτικά εντός 15 ημερών από την ημερομηνία λήξης της πρακτικής του άσκησης θα πρέπει να συμπληρώσει το ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΟΔΟΥ. Για την συμπλήρωσή του ανατρέξτε στην καρτέλα ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ->Απογραφικό Δελτίο Εξόδου. Δεν χρειάζεται να προσκομίσει ο φοιτητής/τρια σε εκτυπωμένη μορφή το Απογραφικό Δελτίο. Η υποβολή του φαίνεται μέσα από το Πληροφοριακό σύστημα που διαθέτει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

2) ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ

Ο φοιτητής/τρια κατά τη λήξη της πρακτικής του άσκησης, και εφόσον συμπληρώσει το ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΞΟΔΟΥ, θα πρέπει να παραδώσει στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του τμήματός του συμπληρωμένα τα ερωτηματολόγια «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ», και το ερωτηματολόγιο που αφορά τον φορέα απασχόλησης «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ» (για τη συμπλήρωση ερωτηματολογίου ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, ο Φορέας Απασχόλησης επιλέγει το σύνδεσμο https://praktiki.teiste.gr/?page_id=12744) Το ερωτηματολόγιο του εργοδότη εφόσον συμπληρωθεί και εκτυπωθεί, στη συνέχεια να υπογράφεται και να σφραγίζεται.

Για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΙΤΗΤΗ επιλέξτε το σύνδεσμο: https://praktiki.teiste.gr/?page_id=12735 . Το ερωτηματολόγιο του φοιτητή εφόσον συμπληρωθεί και εκτυπωθεί, στη συνέχεια να υπογράφεται.

3) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Ο φοιτητής/τρια με το πέρας της πρακτικής του άσκησης θα πρέπει να παραδώσει στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του τμήματός του βεβαίωση εργοδότη σχετικά με τη λήξη της εξάμηνης πρακτικής  του/της άσκησης «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΛΗΞΗΣ ΕΞΑΜΗΝΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ». Ανατρέξτε στην καρτέλα ΛΗΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ->ΕΝΤΥΠΑ.

4) ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΝΣΗΜΩΝ

Ο φοιτητής/τρια με το πέρας της πρακτικής του άσκησης θα πρέπει να παραδώσει στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του τμήματός του το ΕΝΤΥΠΟ βεβαίωση εργοδότη σχετικά με τα ένσημα του εξαμήνου «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕΝΣΗΜΑ».

Επισυνάπτεται υπόδειγμα στην καρτέλα ΕΝΤΥΠΑ.

Στη βεβαίωση ενσήμων του εργοδότη, θα αναγράφεται το 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της 12ης ασφαλιστικής κλάσης – 10,11 ευρώ/μήνα – 25 ημέρες ανά μήνα – συνολικά 150 ημέρες ασφάλισης για τους έξι μήνες της πρακτικής του/της άσκησης. 

Τη συγκεκριμένη βεβαίωση δεν χρειάζεται να τη δώσει ο Επιστημονικά Υπεύθυνος στο φοιτητή για συμπλήρωση, αλλά δίνεται κατευθείαν από τον εργοδότη στο φοιτητή/τρια.

Θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει σφραγίδα και υπογραφή.

Εναλλακτικά, ο φοιτητής μπορεί να πάρει αντίστοιχη βεβαίωση και από το ΙΚΑ.

5) ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ (ΙΒΑΝ)

Ο φοιτητής/τρια με το πέρας της πρακτικής του άσκησης θα πρέπει να παραδώσει στον Επιστημονικά Υπεύθυνο του τμήματός του φωτοτυπία από οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμού (ΙΒΑΝ), με απαραίτητη προϋπόθεση οι φοιτητής να είναι πρώτο όνομα.

Σε περίπτωση τράπεζας του εξωτερικού χρειάζεται και το BIC (Κωδικός Αναγνώρισης Τράπεζας)

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Στη γραμματεία του αντίστοιχου τμήματός σας μετά την ολοκλήρωση της εξάμηνης πρακτικής σας άσκησης θα χρειαστείτε να υποβάλλεται τα παρακάτω:

  • Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης
  • ένα αντίγραφο της υπογεγραμμένης βεβαίωσης εργοδότη
  • και ένα αντίγραφο της βεβαίωσης ενσήμων από το ΙΚΑ

6) ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΝΗ (ΕΝΤΥΠΟ Ε3.5) ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

7) ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΑΝΗ (ΕΝΤΥΠΟ Ε3.5) ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

8) ΑΝΑΛΥΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΟΠΟΥ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ Ο ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ