Διαδικασία Έναρξης Πρακτικής Άσκησης Μέσω ΕΣΠΑ

1) Σύμβαση

Η Σύμβαση συντάσσεται σε 4 αντίγραφα. Οι συμβάσεις θα υπογράφονται αρχικά από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο, στη συνέχεια από τον εργοδότη και τον φοιτητή και στο τέλος από του Ιδρυματικά Υπεύθυνο και τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών. Στη συνέχεια, κάθε ένας από τους συμβαλλόμενους λαμβάνει από ένα αντίγραφο.

2) Λογαριασμός Τραπεζικού Λογαριασμού

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι οι φοιτητές να διαθέτουν λογαριασμό σε οποιαδήποτε ελληνική τράπεζα και να είναι πρώτο όνομα διαφορετικά δεν θα μπορεί να πραγματοποιηθεί η αμοιβή τους.

Σε περίπτωση τράπεζας του εξωτερικού χρειάζεται και το BIC (Κωδικός Αναγνώρισης Τράπεζας).

3) ΑΤΛΑΣ

Aπαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή του φοιτητή στο ATLAS. Η εγγραφή του εργοδότη καθώς και η εγγραφή του φοιτητή στο ATLAS είναι υποχρεωτική έτσι ώστε να πραγματοποιηθεί η αμοιβή των φοιτητών. Εφόσον πραγματοποιηθούν οι παραπάνω εγγραφές (φοιτητών και εργοδοτών) θα πρέπει ο Επιστημονικά Υπεύθυνος να αντιστοιχίσει την επιχείρηση – εργοδότη με τον αντίστοιχο φοιτητή.

Η συγκεκριμένη εγγραφή θα πρέπει να ολοκληρωθεί από τον εργοδότη, φοιτητή και Επιστημονικά Υπεύθυνο εντός 20 ημερών από την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης του φοιτητή/τριας.

4) Απογραφικό ΕΙΣΟΔΟΥ

Ο φοιτητής/τρια υποχρεωτικά εντός 20 ημερών από την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής του άσκησης θα πρέπει να συμπληρώσει το ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ. Για την συμπλήρωσή του ανατρέξτε στην καρτέλα ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ->Απογραφικό Δελτίο Εισόδου.

Δεν χρειάζεται να προσκομίσει ο φοιτητής/τρια σε εκτυπωμένη μορφή το Απογραφικό Δελτίο. Η υποβολή του φαίνεται μέσα από το Πληροφοριακό σύστημα που διαθέτει το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.

5) ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΝΗ (ΕΝΤΥΠΟ Ε3.5) ΜΕ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

6) Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης

Πληροφορίες συμπλήρωσης του βιβλίου πρακτικής άσκησης

  • τηρείται από τον ασκούμενο φοιτητή καθ’ όλη τη διάρκεια της πρακτικής του άσκησης
  • Το φύλλο με τις περιλήψεις των εργασιών της ημέρας του ασκούμενου, συμπληρώνεται και υπογράφεται από τον ίδιο, σε εβδομαδιαία βάση, καθώς και ο σχετικός χώρος με σημειώσεις και παρατηρήσεις του (εβδομαδιαία έκθεση ασκούμενου).
  • Ο φορέας απασχόλησης του ασκούμενου, μέσω του επόπτη που ορίζει, συντάσσει εβδομαδιαία συνοπτική έκθεση επίδοσης του ασκούμενου, συμπληρώνοντας το σχετικό πίνακα.
  • Στο τέλος κάθε μήνα πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος συντάσσει έκθεση για τις εργασιακές του εμπειρίες, στον ειδικό χώρο του βιβλίου αυτού.
  • Μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης, ο ασκούμενος αποτυπώνει, στον ειδικό χώρο του βιβλίου αυτού τις γενικότερες παρατηρήσεις στην συνολική (εξαμηνιαία) έκθεση του ασκούμενου.
  • Ομοίως, ο φορέας απασχόλησης του ασκούμενου, μέσω του επόπτη που ορίζει, συντάσσει συνολική εξαμηνιαία έκθεση με τις δικές του παρατηρήσεις στον ειδικό χώρο του βιβλίου.
  • Τέλος ο επόπτης εκπαιδευτικός σημειώνει τις δικές του παρατηρήσεις στην συνολική εξαμηνιαία έκθεση του επόπτη εκπαιδευτικού, και στην τελευταία σελίδα τη δήλωση, την οποία αξιολογεί και υπογράφει ο Πρόεδρος του Τμήματος.

Βιβλίο-πρακτικής-άσκησης.pdf