Η εταιρεία Αφοί Κεϊβανίδη ΟΕ με ΑΦΜ 337432342, η οποία εδρεύει στο Σχηματάρι
Βοιωτίας στην διεύθυνση 58χλμ ΕΟ Αθηνών – Λαμίας και έχει ως αντικείμενο την
παραγωγή και εμπορία συρματουργικών προϊόντων, ενδιαφέρεται να συμμετάσχει
στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης.

Για τον λόγο αυτό προσκαλεί φοιτητές των Χρηματοοικονομικών και Λογιστικών
τμημάτων να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση στο τμήμα του
Λογιστηρίου της εταιρείας, το οποίο βρίσκεται εντός των εγκαταστάσεων της.

Ε-mail: server@sidem.gr
Τηλ. Επικ.: 2262032792
Υπ. Παλόγος Αθανάσιος